رابطة بين سرماية اجتماعي و دين‌داري دانشجويان دانشگاه ياسوج

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398

 

عبدالله ولي‌نژاد / کارشناسي ارشد جامعه‌شناسي دانشگاه ياسوج    abdollahvalinejad@gmail.com
اصغر ميرفردي / دانشيار جامعه‌شناسي و برنامه‌ريزي اجتماعي دانشگاه شيراز    amirfardi@shirazu.ac.ir
دريافت: 29/10/1397 - پذيرش: 01/03/1398

چکيده
در اين پژوهش، رابطة بين سرماية اجتماعي و دينداري در بين دانشجويان دانشگاه ياسوج مورد مطالعه قرار گرفته است. روش، پيمايشي و حجم نمونه 400 نفري از دانشجويان با روش نمونه‌گيري تصادفي از نوع طبقه‌اي چندمرحله‌اي، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده‌ها، پرسش‌نامه‌اي ساختمند و ديگران‌ساخته بوده که اعتبار آنها توسط صاحب‌نظران و پايايي نيز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ ارزيابي شد. نتايج نشان داد که رابطة مستقيم و معناداري بين ميزان دين‌داري و ميزان سرماية اجتماعي وجود داشت. نتيجة اين پژوهش، نشان داد كه سرماية اجتماعي با متغيري چون دين که قابليت انسجام‌بخشي را داراست، از هم‌افزايي قابل توجهي برخوردار است و تقويت هر يک به تقويت ديگري مي‌انجامد.
کليدواژه‌ها: دين‌داري، سرماية اجتماعي، دانشجو، دانشگاه ياسوج.