تحليل جامعه شناختي افزايش سن ازدواج؛ با تاكيد بر عوامل فرهنگي

سال پنجم، شماره چهارم، پياپي 20، پاييز 1393

محمد فولادي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                    fooladi@iki.ac.ir

دريافت: 16/05/1393- دريافت: 29/10/1393

چكيده

تشكيل خانواده از طريق ازدواج، در همه جوامع و اديان آسماني و بشري، نقش بسزايي در سلامت و بهداشت افراد و جامعه داشته، منشأ زاد، ولد و بقاء و تداوم نسل مي باشد. با تحولات صورت گرفته در جوامع گوناگون، خانواده نيز دچار تحول و به معامله اي تجاري تبديل و از فلسفه واقعي خود فاصله گرفته است. افزايش سن ازدواج، و عدم تمايل به فرزندآوري در زوج هاي جوان، از جمله اين تحولات و معضلات كنوني جامعه اسلامي ماست. به نظر مي رسد، ناهمزماني وقوع بلوغ جنسي و عاطفي و بلوغ اجتماعي و اقتصادي، كه خود متأثر از مدرينته است، عامل اصلي اين مهم است. افزون بر، اضافه شدن شرط هايي همچون داشتن شغل، درآمد مناسب و برخورداري از تحصيلات عالي براي ازدواج و... دامنه سن ازدواج را در جامعه ما افزايش داده است. اين مقاله، با رويكرد تحليلي و اسنادي، به تحليل جامعه شناختي عوامل فرهنگي افزايش سن ازدواج مي پردازد.

کليد واژه ها: سن ازدواج، افزايش سن ازدواج، عوامل فرهنگي، سبك زندگي.