بررسي مسائل پيامك‌هاي خبري و ارائة سياست‌هاي كاربردي در قبال آنها

سال دوم، شماره سوم، تابستان 1390، صفحه 173 ـ 203
Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol. 2. No. 3, Summer 2011

فرشاد مهدي‌پور*

چكيده

پيامک خبري پديده‌اي نوظهور در عرصة اطلاع‌رساني به‌شمار مي‌رود. اين پديده‌ که در طيفي وسيع در سازمان‌هاي رسانه‌اي و عمومي در کشور به‌کار گرفته شده‌، داراي مسائل عمده‌اي است که وجهي از آن، مربوط به فرآيندهاي انتشار اطلاعات و بخشي ديگر به پيامدهاي آن در سطح جامعه مربوط مي شود. اين مقالة حاضر مي‌کوشد با مروري بر تاريخچة اين فناوري در جهان و ايران و شناسايي فهرستي از مسائل عمده، راهکار و سياست‌هايي کاربردي بر رفع آنها را پيشنهاد کند. بخش عمدة اين مباحث، مرتبط با سازوکارهاي ارسال پيامک از سوي يک واحد رسانه‌اي است.

کليدواژه‌ها: پيامک، پيام کوتاه، تلفن‌همراه، رسانه، خبر، مسئله‌شناسي.