الگوي ساختار خانوادة مطلوب از ديدگاه اسلامي

سال دوم، شماره سوم، تابستان 1390، صفحه 143 ـ 171
Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol. 2. No. 3, Summer 2011

مهدي سلطاني*

چكيده

نهاد خانواده از ارکان حياتي هر جامعه‌اي به‌شمار مي‌آيد. اين نهاد، تغييرات گوناگوني را به لحاظ ساختاري در دوره‏هاي مختلف تجربه کرده است. هر جامعه‏اي براي تنظيم و کنترل اين نهاد حياتي، مي‏بايست شاخص‏‏هاي الگويي را براي خود ترسيم كند تا بتواند در اوضاع و احوال متغير اجتماعي، راه مناسب را برگزيند و شرايط و احوال اجتماعي خود را سامان بخشد. متون ديني ـ اسلامي منبعي غني از معارف‌اند که توانايي راهبري براي رسيدن به اين شاخص‏ها را در اختيار دارند. در اين مجال خواهان نزديک شدن به الگوي مطلوب خانواده هستيم. به لحاظ روش‌شناسي، از ادلة نقلي و عقلي سود جسته‌ايم. مجموع ادلة نقلي و عقلي ما را به سمت شکل سومي از الگوي خانواده رهنمون مي‌سازد؛ هر چند اين الگوي به خانوادة هسته‏اي نزديک‌تر است.

کليدواژه‌ها: خانوادة هسته ‏اي، خانوادة گسترده، ساختار خانواده.