تسهيلگرهاي نهادينه‌سازي فرهنگ‌ از منظر قرآن

سال سيزدهم، شماره چهارم، پياپي 52، پاييز 1401، ص 7ـ26

* وحيد وثوقي‌راد/ استاديار گروه مديريت اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) vahid.oghi@gmail.com            
ولي‌الله نقي‌پورفر/ دانشيار گروه معارف دانشگاه قم     v-naghipoor@qom.ac.ir
محمدتقي نوروزي/ استاديار گروه مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     mtnorozi@yahoo.com
دريافت: 05/12/1400 ـ پذيرش: 04/04/1401

چکيده
يکي از مسائل پيش‌روي کارگزاران و متوليان امور در حوزه‌هاي حاكميتي، نهادينه‌سازي باورها، ارزش‌ها و رفتارهاي مطلوبِ متناسب با مباني و پيش‌فرض‌هاي نظام حاكم است. ازاين‌رو، يکي از وظايف اصلي پژوهشگران حوزه علوم انساني اسلامي تبيين نظري و طراحي الگوهاي متناسب با مباني و پيش‌فرض‌هاي اسلامي است. هدف اصلي اين تحقيق بررسي «تسهيلگرهاي نهادينه‌سازي فرهنگ‌ از منظر قرآن» به‌مثابه يكي از مؤلفه‌هاي اصلي الگوي مدنظر است. در اين تحقيق از روش «تدبر در قرآن» (نقلي وحياني) با توجه به راهبرد ظاهرشونده «داده‌بنياد» استفاده شده است. يافته‌ها نشانگر آن است كه «نهادينه‌سازي از منظر قرآن فرايندي است پيوستارگونه که مي‌تواند مثبت (رو به اعتلا) يا منفي (رو به انحطاط) باشد. جهت اعتلاي آن براي كساني است كه درصدد تثبيت ايمان، و جهت انحطاط آن براي كساني است كه درصدد تثبيت کفر هستند». متناسب با تعريف مذكور، درصورتي‌که کارگزاران وظايف خود را در فرايند نهادينه‌سازي انجام دهند و در جهت نهادينه‌سازي مثبت حركت كنند، كمك‌ها و امدادهاي الهي در قالب سنت هدايت به‌منزله تسهيلگرها در دو سطح فراانساني و انساني نصيبشان خواهد شد.

کليدواژه‏‌ها: تسهيلگر، نهادينه‌سازي، فرهنگ‌، رويکرد اسلامي.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
7