بدن در سبك زندگي ديني و سكولار

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، بهار 1401، ص 49ـ66

اسماعيل علي‌خاني/ استاديار مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران    e.alikhani@irip.ac.ir
دريافت: 04/04/1400 ـ پذيرش: 12/08/1400

چکيده
با توجه به تفاوت در بينش‌ها و گرايش‌ها، دو نوع سبك زندگي ديني و غيرديني (سكولار) وجود دارد. از موضوعات مهم در اين دو گونه سبك زندگي، بدن انسان و نقش‌آفريني آن در كمال، سعادت، هويت‌بخشي و ايجاد آرامش براي فرد است. در جامعه امروزي، بدن يك سرمايه نمادين و سرمايه اجتماعي و داراي جايگاه منزلتي و كاركردي است و اهميت آن تا جايي است كه با دانش‌ها و موضوعاتي نظير «جامعه‌شناسي بدن» و «مديريت بدن» سعي در مديريت آن دارند. در سنت اديان توحيدي نيز بدن داراي جايگاه ويژه كاركردي است. اين نوشتار نخست به موضوعات مرتبط با بدن، نظير چيستي و جايگاه بدن، جامعه‌شناسي بدن، مديريت بدن و رابطه بدن با زيبايي پرداخته و در ادامه، چند كاركرد بدن، نظير كاركرد هويتي، تجاري و نمايشي را در دو نگرش ديني و سكولار واكاوي کرده است. حاصل اين نوشتار كه به روش كتابخانه‌اي،‌ تطبيقي و تحليلي صورت پذيرفته، اين است كه به‌رغم جايگاه ويژه بدن در هر دو رويكرد، تفاوت بنياديني در نوع نگاه به بدن، تعريف و كاركرد آن و نيز مباني، اهداف و انگيزه‌هاي توجه به بدن وجود دارد.

کليدواژه‌ها: سبك زندگي، بدن، بدن‌گرايي، جامعه‌شناسي بدن، مديريت بدن.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
50
شماره صفحه: 
49