جايگاه آزادي در مباني سياست جنايي اسلام؛ با تأكيد بر كمال و كرامت انساني

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

 سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400، ص 77ـ94

محمدعلي حاجي ده ‎آبادي / دانشيار گروه حقوق جزا و جرم‎شناسي دانشگاه قم    dr_hajidehabadi@yahoo.com
* ليلا بستاني ‎پور / دانشجوي کارشناسي‌ارشد حقوق جزا و جرم‎شناسي دانشگاه قم    fallah2046@iran.ir
دريافت: 1400/1/25 ـ پذيرش: 1400/6/29

چکيده
سياست جنايي، به‌معناي مجموعه استراتژي‌ها و تدابيري که در يک جامعه در قبال جرم و انحراف اتخاذ مي‌شود، به شدت با نگرش‌هاي بنيادين حاکم بر انديشه واضعان خود در مقولاتي همچون، آزادي و قدرت و برابري انسان‌ها پيوند دارد. ماهيت راهبرد نظم و امنيت اجتماعي و شيوه‌هاي آن، بر حسب ميزان اهميت اين مقوله‌ها رقم مي‌خورد و مدل‌هاي گوناگوني از سياست جنايي را پديد مي‌آورد. برخي به ناصواب، از منزلت پايين آزادي در سياست جنايي اسلام سخن گفته و آن را توتاليتر تام معرفي کرده‎اند. اين مقاله مي‌کوشد جايگاه آزادي در سياست جنايي اسلام را در پرتوي اصول بنياديني همچون عبوديت و کمال و کرامت انساني، با روش توصيفي ـ تحليلي تبيين كند. نتايج حاکي از اين است که هرچند در فلسفة ليبراليسم، کمال انسان در صيانت از منافع در سطح فردي و کرامت انساني در آزادي اوست، حتي اگر با فطرت و عقل مغاير باشد، اما در سياست جنايي اسلام، هرگز بعد فرديت انسان در بعد اجتماعي او مضمحل نشده و عدالت، امنيت و آزادي از عناصر لازم براي نيل به کرامت انساني و راهي براي دستيابي به کمال بوده که در سايۀ بندگي و عبوديت خداوند متعال محقق مي‎شود.
کليدواژه‌ها: سياست جنايي اسلام، آزادي، ليبراليسم، اقتدارگراي فراگير، عبوديت و کمال انسان، کرامت انساني.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
77