رواداري اجتماعي و تبيين جامعه‌شناختي آن؛ مورد مطالعه: قوميت‌هاي شهرستان كازرون

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

 سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400، ص 57ـ76

محمد اميري / دانشجوي دکتري جامعه‌شناسي سياسي دانشگاه آزاد اسلامي جهرم، جهرم، ايران    mohamadbavan@yahoo.com
* مجيدرضا کريمي / استاديار گروه جامعه‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي جهرم، جهرم، ايران    majidrezakarimi@gmail.com
عليرضا خدامي / استاديار گروه جامعه‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي جهرم، جهرم، ايران    alirezakhoddamy@yahoo.com
دريافت: 1400/2/12 ـ پذيرش: 1400/6/29

چکيده
اين تحقيق، حاضر به تبيين جامعه‌شناختي رواداري اجتماعي بين قوميت‌هاي ساکن در شهرستان کازرون پرداخته است. روش تحقيق از نوع پيمايشي، حجم نمونه 389 نفر و نمونه‌گيري براساس روش خوشه‌اي چندمرحله‌اي بوده و ابزار گردآوري داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته و ابزار تجزيه و تحليل داده‌ها نرم‌افزار‌هاي spss و ايموس22 بوده است. براساس يافته‌ها، ميزان رواداري اجتماعي بين قوميت‌ها يکسان است. همچنين ميزان رواداري اجتماعي در بين افراد قوميت‌ها، با توجه به سطح درآمد، وضعيت شغلي و تأهل تفاوت معناداري ندارد، اما با توجه به سطوح سني و سطح تحصيلات آزمودني‌ها، با يکديگر متفاوت است. با توجه به نتايج، رابطة سه متغير دين‌داري، اعتماد اجتماعي و جامعه‌پذيري قومي، با رواداري اجتماعي در سطح 001/0 معنادار است. بدين‌ترتيب، با افزايش يک واحد انحراف معيار دين‌داري به ميزان 422/0 رواداري اجتماعي افزايش مي‌يابد. همچنين اين ميزان براي اعتماد اجتماعي 379/0 و جامعه‌پذيري قومي برابر با 322/0 مي‌باشد و رواداري رفتاري، هويتي، عقيدتي و سياسي به ترتيب، 4/33 درصد، 3/14درصد، 9/45 درصد و 2/52 درصد واريانس رواداري اجتماعي را تبيين مي‌کند.
کليدواژه‌ها: رواداري اجتماعي، قوميت، جامعه‌پذيري قومي، هوش فرهنگي، کازرون.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
57