راهبردهاي مديريت فرهنگي ـ اجتماعي پيامبر اكرم (ص) در مواجهه با يهوديان مدينه

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، بهار 1401، ص 7ـ26

ابراهيم کارگران / کارشناس‌‌ارشد مديريت راهبردي فرهنگ دانشگاه باقرالعلوم(ع)    kargaran1365.1080@gmail.com
سيدمحمدحسين هاشميان/ استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه باقرالعلوم(ع)   hashemei1401@gmail.com
دريافت: 12/04/1400 ـ پذيرش: 17/08/1400
چکيده
هجرت پيامبر اكرم(ص) به مدينه با امضاي پيمان‌نامه صلح‌آميز با يهوديان مدينه همراه بود. اين پيمان‌نامه زندگي مسالمت‌آميز مسلمانان و يهوديان را به‌دنبال داشت. اما يهوديان پس از چندي پيمان‌شکني کردند و گفته‌هاي پيشين خود را انکار نمودند و به حمايت از مشرکان پرداختند. اين امر درنهايت منجر به مواجهه پيامبر با يهوديان و اتخاذ راهبردهاي فرهنگي ـ اجتماعي در تقابل با آنان شد. بررسي اين راهبردها مي‌تواند الگوي مناسبي براي حکومت‌هاي اسلامي در مناسبات و تعاملات خود با يهوديان در دنياي امروز ارائه دهد. اين پژوهش با رويکردي تاريخي ـ تحليلي و با استفاده از الگوي سوات (SWOT) به دنبال شناسايي، طبقه‌بندي و اولويت‌بندي راهبردهاي مديريت فرهنگي اجتماعي پيامبر(ص) در مواجهه با يهوديان است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد: «دستيابي به استقلال فرهنگي» و «خنثاسازي و مقاوم‌سازي مسلمانان در مقابله با جنگ فرهنگي» دو راهبرد اساسي پيامبر بوده‌‌ است. هريک از اين راهبردها نيز داراي تاکتيک‌ها و تکنيک‌هاي خاصي است.

کليدواژه‌ها: مديريت راهبردي، پيامبر اكرم(ص)، يهود، استقلال فرهنگي، جنگ فرهنگي، مقاوم‌سازي مسلمانان.

 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
50
شماره صفحه: 
7