تبيين الگوي تعامل تبليغي معاونت تبليغ حوزهاي عليمه با رسانه ملي براساس انديشه‌هاي رهبر معظم انقلاب*

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص 47ـ66

فضل‌الله شريفي/ دكتري مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    sharififi616@yahoo.com
* محسن منطقي/ دانشيار گروه مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    manteghi@iki.ac.ir
سيدحسين شرف‌الدين/ استاد گروه جامعه‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    sharaf@iki.ac.ir
سيدحسن خجسته / استاديار دانشگاه صدا و سيما تهران    Khojastehasan@yahoo.com 

دريافت: 10/12/1399 ـ پذيرش: 18/03/1400

چکيده
با وقوع انقلاب اسلامي، روحانيت نقش خود را در حدوث انقلاب بسيار برجسته و متمايز نشان داد؛ اما بعد از انقلاب، بررسي سازوکارهاي تعامل مطلوب حوزة علميه با سازمان‌ها، ازجمله رسانه ملي آنچنان‌که شايسته بوده، به‌صورت جدي مدنظر واقع نشده است. روحانيان به صورت انفرادي با رسانه ملي تعامل داشته‌اند، ولي اين تعامل سازمان‌يافته نبوده و به همين سبب، مشکلاتي را به ‌وجود آورده است. اين پژوهش به دنبال تبيين الگوي تعامل رسانه ملي با معاونت تبليغ حوزه‌هاي علميه از منظر رهبر معظم انقلاب است. جهت‌گيري پژوهش حاضر کاربردي است و در زمره پژوهش‌هاي «کيفي» قرار دارد و از ميان انواع راهبردهاي پژوهش کيفي، راهبرد «نظريه‌پردازي داده‌بنياد نظام‌مند» را انتخاب کرده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد ارتباط سازماني ميان رسانه ملي و حوزة علميه مقوله‌اي محوري است و جلوگيري از ورود کارشناسان ديني کم‌سواد يکي از عوامل علّي؛ نهادينه‌سازي ايمان کارکنان رسانه ملي جزو عوامل زمينه‌اي؛ فقدان تعامل فکري‌ گروهي يکي از عوامل مداخله‌گر؛ و سياست‌گذاري آموزشي،‌ تبليغي، فرهنگي راهبردي تعاملي است که منجر به پيامدهايي، از جمله تبيين حقيقت دين همراه با هنر مي‌گردد.

کليدواژه‌‏ها: تعامل سازماني، رسانه ملي،‌ حوزة علميه.


*. اين مقاله در همايش ملي «مواجهه با آسيب‌هاي اجتماعي از ديدگاه اسلام» که در 26و27 دي‌ماه 1400 در دانشگاه شاهد تهران برگزار شد، ارائه گرديد.

 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
47