زن معاصر ايراني و تبيين برخي عوامل زمينه‌ساز چالش‌هاي هويتي و پيامدها

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

* هادي بيگي ملک‌آباد / دکتراي انديشة معاصر مسلمين، جامعة المصطفي العالميه    h.beygi12@gmail.com
بانو بيگي ملک‌آبادي / دانشجوي دکتري جامعه‌شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز    b.beigy.m3764@gmail.com
دريافت: 12/11/1399 ـ پذيرش: 19/03/1400
چکيده
هويت در کلي‌ترين نگاه، برداشت هر فرد از خود در جامعه است. هويت، چه زنانه و چه مردانه، در برهه‌هايي در معرض برخي چالش‌ها قرار مي‌گيرد. ديدگاه‌هاي مختلفي دربارة علت بروز اين چالش بيان شده است. آنچه در اين مقاله به‌عنوان چارچوب نظري اختيار شده، اختلاط و رقابت مرجعيت‌هاي معنايي است. هر نظام معنايي داراي يک تماميت و يکپارچگي است که همة اجزاي خود را در پيوندي تعادلي (نه لزوماً مطلوب) حفظ مي‌کند و عدم تعادل آن‌گاه پديدار مي‌شود که پاي يک مرجعيت معنايي ديگر به ميان آيد. هويت ازآنجاکه لايه‌هاي متفاوتي دارد، معمولاً ابتدا در لايه‌هاي بيروني‌تر ـ که بيشتر ناظر به کنش‌ها و رفتارها هستند ـ دچار تغيير مي‌شود و اين وضعيت در صورت حيات و پويايي لايه‌هاي دروني‌تر، با يک نوع مقاومت فرهنگي همراه خواهد بود و تا مادامي که تمام لايه‌هاي هويتي با هم همخوان نشوند، همواره عدم تعادل و چالش هويتي باقي است. اشتغال، تجرد، حجاب و... ازجمله عواملي‌اند که در موقعيت جديد زن ايراني را به‌نوعي با چالش هويتي روبه‌رو ساخته که در اين مقاله با چارچوب نظري ياد‌شده و روش تحليلي ـ اسنادي به آنها پرداخته شده است.
کليدواژه‌ها: چالش، هويت، مرجع معنا، اشتغال، تجرد، زن، مقاومت فرهنگي، لايه‌هاي هويتي.


 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
47
شماره صفحه: 
103