مخاطب‌شناسي و اصول حاكم بر آن در نهادينه‌سازي فرهنگ از منظر قرآن

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

* وحيد وثوقي‌راد / استاديار گروه مديريت اسلامي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    vahid.oghi@gmail.com
ولي‌الله نقي پورفر / دانشيار گروه معارف، دانشگاه قم    v-naghipoor@qom.ac.ir
دريافت: 05/12/1399 ـ پذيرش: 17/04/1400
چکيده
نهادينه‌سازي فرهنگ يعني تعميق و تثبيت باورها، ارزش‌ها و رفتارهاي مطلوب و موردپسند کارگزاران اصلي ادارۀ جامعه در سطوح متفاوت حاكميتي. در ادبيات رايج، الگوهاي متفاوتي در باب نهادينه‌سازي مطرح ‌شده است كه غالباً برگرفته از رويكردهاي معرفتي حاكم بر جوامع غربي است. يکي از وظايف اصلي پژوهشگران فعال در حوزۀ علوم انساني اسلامي، تبيين نظري و طراحي الگوهاي متناسب با مباني و پيش‌فرض‌هاي اسلامي است؛ ازاين‌رو هدف اصلي اين تحقيق بررسي «مخاطب‌شناسي و اصول حاكم بر آن در نهادينه‌سازي فرهنگ از منظر قرآن» به‌عنوان يكي از مؤلفه‌هاي اصلي الگوي موردنظر مي‌باشد. بنابراين يکي از وظايف مهم كارگزاران، نهادينه‌سازي، شناسايي مخاطبان، طبقه‌بندي آنها و توجه به اين طبقه‌بندي در جريان نهادينه‌سازي فرهنگ است. در حقيقت، متناسب با طبقه‌بندي مخاطبان، نوع برخورد با آنها نيز متفاوت مي‌شود که مي‌تواند در قالب اصول حاکم در برخورد با مخاطبان مورد بررسي قرار گيرد، اگر به تفاوت‌هاي مخاطبان در نهادينه‌سازي و اصول حاكم در برخورد با آنها توجه نشود، نتايج مورد انتظار محقق نخواهد شد. در اين تحقيق، از روش تدبر در قرآن (نقلي وحياني) با توجه به راهبرد ظاهرشوندۀ داده‌بنياد استفاده شده است. يافته‌هاي اين تحقيق نشانگر آن است كه «نهادينه‌سازي از منظر قرآن فرايندي است پيوستارگونه که مي‌تواند مثبت (رو به اعتلا) يا منفي (رو به انحطاط) باشد». متناسب با تعريف مذكور مي‌توان مخاطبان نهادينه‌سازي را با استفاده از قرآن كريم در دو دستۀ مخاطبان داخل اسلام و خارج از اسلام طبقه‌بندي كرد كه در برخورد با آنها رعايت برخي اصول راهبردي و كاربردي ضروري مي‌باشد.
کليدواژه‌ها: مخاطب شناسي، نهادينه‌سازي، از منظر قرآن. 
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
47
شماره صفحه: 
63