معنا و كاركرد سكوت در فرهنگ‌هاي مختلف با تأكيد بر جايگاه آن در انديشة اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

حسن يوسف‌زاده اربط / استاديار گروه مطالعات اجتماعي و ارتباطات، جامعة المصطفي العالميه    usefzadeh.h@gmail.com
دريافت: 28/01/1400 ـ پذيرش: 09/06/1400
چکيده
پژوهش‌هاي ميداني در کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد که نقش ارتباطات غيرکلامي، در انتقال اطلاعات در مقايسه با ارتباطات کلامي بسيار مؤثرتر است. در ارتباطات غيرکلامي، پيام بدون استفاده از کلمات منتقل مي‌شود. از ابعاد غيرکلامي ارتباطات، مي‌توان به زبان حالت و چهره، زبان تماس ديداري، زبان طرز ايستادن، زبان صدا، زبان تن‌پوش، زبان رنگ، زبان بو، زبان زمان و زبان مکان اشاره کرد. در اين ميان، نوعي زبان خاموش يعني «سکوت» هم وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. با اين همه، نمي‌توان نقش آن را در ارتباطات، به‌ويژه در ارتباطات ميان‌فرهنگي ناديده گرفت. بنابراين، پرسشي كه مطرح مي‌شود اينكه معنا و کارکرد سکوت در فرهنگ‌هاي مختلف چيست؟ ازآنجاکه درک معناي کنش‌‌هاي ارتباطي مخاطبان براي برقراري ارتباط مؤثر و غلبه بر سوء‌تفاهمات اهميت دارد، اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي، با تأکيد بر «روش واقع‌گرايي» شهيد صدر و با تکيه بر اسناد و داده‌هاي قابل‌ ‌دسترس، ضمن پاسخ به پرسش مذکور، به يافتن ديدگاه اسلام در اين خصوص پرداخت. يافته‌‌ها حاکي از اين است که سکوت نيز گونه‌اي مهم از ارتباط به‌شمار مي‌رود که معنا و نقش آن از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است. در فرهنگ و انديشه اسلامي نيز نوعي الگوي ارتباطي تلقي مي‌شود که مي‌تواند دلالت‌‌ها و پيامدهاي مهمي به‌دنبال داشته باشد.
کليدواژه‌ها: ارتباطات، سکوت، ارتباطات ميان‌فرهنگي، ارتباطات غيرکلامي، زبان بدن، اسلام.
 


 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
47
شماره صفحه: 
27