تأثير رسانه‌هاي اجتماعي بر هويت قومي طلاب ترك و كرد حوزة علمية قم

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 45، زمستان 1399

مسعود كيهان/ دانشجو دكتراي علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي تهران ، واحد تهران شرق
* نازنين ملكيان/ استاديارگروه علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي تهران ، واحد تهران شرق na.malekian@gmail.com
آني ميرزاخانيان/ استاديار گروه علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي تهران ، واحد تهران شرق

دريافت: 05/08/1399 ـ پذيرش: 07/12/1399
چکيده
هدف تحقيق حاضر، مطالعة رابطة بين استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي و هويت قومي طلاب کُرد و تُرک حوزه‌هاي علمية شهر قم بوده است. پژوهش پيش‌رو با محوريت دو رکن اصلي، يعني «رسانه‌هاي اجتماعي‌» و «هويت‌هاي قومي» و همچنين ارتباط اين دو رکن در جامعة موضوع پژوهش، سامان يافته ‌است. پرسش آغازين در اين موضوع آن است که رسانه هاي اجتماعي مبتني بر اينترنت چه جايگاهي در شکل دهي، تکوين، توسعه و تحول مؤلفه‌هاي هويت قومي دارند. روش تحقيق کمّي بوده و براي گردآوري داده‌ها از پرسش‌نامة برخط استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي با هويت قومي طلاب کُرد و تُرک همبستگي مثبت دارد. بر اساس اين يافته‌ها، عامل اصلي در اثرگذار بودن رسانه‌هاي اجتماعي بر هويت قومي، متغيرهاي واسط يا عوامل اجتماعي و محيطي است. در صورتي که طلاب ادراک بالايي از برجستگي‌هاي قومي ـ فرهنگي، انگيزه‌هاي قومي ـ سياسي، ظرفيت اقدام قومي ـ سياسي، و فرصت‌ها و هزينه‌هاي قومي داشته باشند، رسانه‌هاي اجتماعي مي‌توانند به مثابة يک ابزار، هويت قومي آنها را تحت تأثير قرار دهند و تقويت کنند؛ اما در صورتي که آنها در برابر مباحث اجتماعي و سياسي ياد شده خنثي باشند، استفادة بيشتر از رسانه‌هاي اجتماعي، تأثيري بر هويت قومي آنها ندارد؛ چرا‌که در چنين شرايطي، کاربران در برابر محتواهاي قومي قرار نخواهند گرفت و لذا هويت قومي آنها نيز دچار نوسان نخواهد شد. 
كليدواژه‌ها: هويت قومي، رسانه‌هاي اجتماعي، طلاب، کُرد، تُرک.

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
45
شماره صفحه: 
101