تحليل نشانه‌شناسي گفتماني زن چادري در سينماي ايران (مطالعة موردي فيلم چهارشنبه 19 ارديبهشت)

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 45، زمستان 1399

* پريسا راد / كارشناس ارشد مديريت دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام    parisa.rad@chmail.ir
رفيع‌الدين اسماعيلي/ دكتراي فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام
دريافت: 05/06/1399 ـ پذيرش: 18/12/1399
چکيده
از سينماي ايران انتظار مي‌رود که شناخت و باور عمومي ‌درست و مطابق با نگاه ديني و ملي از پديده‌هاي فرهنگي به جامعه ارائة دهد. چادر نيز به‌عنوان پوشش اصيل ايراني اسلامي ‌زنان، نيازمند تصوير‌سازي مناسب است. اين مقاله با مروري بر تاريخچة پوشش در ايران و نگاهي به جايگاه چادر در اسلام، ضمن بررسي تصوير کلي چادر در سينماي ايران، با روش نشانه‌شناسي گفتماني در نقد فيلم «چهارشنبه 19 ارديبهشت»، يکي از نمونه‌هاي سينمايي بازنمايي زن چادري  را مورد تحليل  قرار مي‌دهد. هدف از نگارش اين اثر، بررسي نگاه فيلمساز به زن چادري است‌. تحليل اين فيلم، نشان مي‌‌دهد كه فيلم تصويري منفي از زن چادري به نمايش مي‌گذارد که با تصوير واقعي آن در خاستگاه فرهنگي‌اش مطابقت ندارد.
كليدواژه‌ها: فيلم چهارشنبه 19 ارديبهشت، سينماي ايرانيان، چادر، زنان.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
45
شماره صفحه: 
81