الگوي تدوين خط‌مشي عمومي در حوزة رسانه در جامعة چندفرهنگي افغانستان

محمد‌حسن جعفري/ استاديار گروه مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
سيد‌حسين شرف‌الدين/ دانشيار گروه جامعه‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
محمد‌جواد محسني/ دكتراي جامعه‌شناسي 
* ظاهر اكبري/ دكتراي مديريت     zahir.akbari@yahoo.com
دريافت: 20/01/1399 ـ پذيرش: 12/07/1399

چکيده
افغانستان يک جامعة چندقومي، چندمذهبي، چندزباني و به تمام معنا چندفرهنگي است. جامعة چندفرهنگي در حوزه‌هاي مختلف، از جمله رسانه‌ها، مستلزم خط‌مشي‌اي است که با ساختار اجتماعي و فرهنگي آن جامعه تناسب داشته باشد. حال سؤال اين است که الگوي تدوين خط‌مشي رسانه‌اي متناسب با جامعة چندفرهنگي افغانستان، کدام است؟ جامعة افغانستان و نظام رسانه‌اي آن در دورة کنوني، نه از نبود يا کمبود رسانه، که از ضعف ساختار، محتوا و به‌طورکلي، فقدان الگوي تدوين خط‌مشي رسانه‌اي رنج مي‌برد. انتظار اين است که اهل نظر در طراحي و تدوين چنين الگويي يا پيشنهاد مباني دستيابي بدان، مساعي خويش را به‌کار بندند. در راستاي تحقق اين هدف، نگارندگان با بهره‌گيري از روش توصيفي‌ـ تحليلي به مطالعة منابع اسلامي و قوانين افغانستان پرداخته و با توجه به گفتمان‌هاي غالب اين کشور و فرصت‌ها و محدوديت‌هاي ساختاري آن، الگويي را براي تأمين اين هدف استخراج كرده‌اند. الگويي که از يک ‌سو متضمن آموزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي متعالي اسلام به‌عنوان محور وحدت جامعه است و از سوي ديگر، حقوق، منافع و انتظارات مخاطبان چندفرهنگي، به‌عنوان کنشگران فعال در آن ملحوظ شده است.
کليدواژه‌ها: رسانه، تدوين خط‌مشي عمومي، خط‌مشي رسانه‌اي، الگو، چندفرهنگي، جامعة افغانستان.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
44
شماره صفحه: 
47