تحليلي از وضعيت كاري زنان در خانه و سازمان با رويكرد اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال يازدهم، شماره سوم، پياپي 43، تابستان 1399

محسن منطقي / استاديار گروه مديريت، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني     manteghi@iki.ac.ir
دريافت: 07/02/1399 ـ پذيرش: 18/05/1399

چکيده
امروزه جامعة اسلامي ايران شاهد حضور بانوان در اجتماع است. آنان با داشتن مسئوليت خانه علاقه‌مندند که رفتارهايشان در زندگي اجتماعي بر اساس ارزش‌هاي اسلامي باشد. جامعه نيازمند حضور زنان و مردان در عرصه‌هاي اقتصادي، علمي، اداري و... است. تمايزات گوناگون زن و مرد از نظر جسمي و روحي، براي زنان موقعيتي فراهم آورده است که آنان بايد متناسب با آن به وظايف خود بپردازند. اين پژوهش با رويکرد کيفي و با به‌کارگيري شيوة توصيفي ـ تحليلي انجام گرفته است. براين‌اساس، ضمن بررسي آيات قرآن و تفاسير، تحليل‌هاي عقلي متناسب با جايگاه و وظايف زنان در خانواده و سازمان، مورد توجه بوده است. با استفاده از منابع اسلامي و دانش مديريت، شناسايي زمان‌بندي حضور زنان در محيط خانه و سازمان، به‌تناسب شخصيت خانوادگي زنان و شخصيت اجتماعي آنان تحليل شده است. زنان به‌تناسب ويژگي‌ها و توانايي‌هاي خود در انجام وظايف خانوادگي و اجتماعي بايد فعاليت‌هاي خود را اولويت‌بندي كنند. اين تحليل ضمن ارائة چهارچوب متناسب با جايگاه زنان، تلاش دارد، سطح انتظارات جامعه از زنان را نيز معين کند.
کليدواژه‌ها: زنان، زندگي خانوادگي، زندگي سازماني.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
43
شماره صفحه: 
89