فراتحليل آسيب‌شناسي‌هاي اجتماعي شبكه‌هاي مجازي در ايران و ارائۀ راهبردهاي برون‌رفت

ايمان عرفان‌منش / دكتري تخصصي جامعه‌شناسي فرهنگي دانشگاه تهران، دبير شوراي برنامه‌ريزي و آموزش عالي علوم اجتماعي
دريافت: 15/08/1398 ـ پذيرش: 27/01/1399    iman.erfanmanesh@gmail.com

چکيده
شبکه‌هاي اجتماعي مجازي فرصت‌ها و قابليت‌هاي متنوعي را در اختيار کاربران قرار مي‌دهند؛ اما تهديدات، انحرافات و کژکارکردهاي سايبري را نمي‌توان ناديده انگاشت. اين مقاله مي‌کوشد با استفاده از تکنيک فراتحليل به بررسي و ارزيابي 112 پژوهش انجام‌شده از ابتداي دهۀ کنوني (97-1391) بپردازد. فراتحليل کمک مي‌کند تا سياست‌گذاري پژوهشي، هدف‌گذاري آيندۀ پژوهشي، رفع خلأها و کاستي‌هاي پژوهشي، شناخت حوزه‌هاي تمرکز، تمهيدات باليني براي اقشار آسيب‌پذير و اتخاذ تدابير مداخلاتي و پيشگيرانه تسهيل شود. يافته‌ها و ارزيابي‌هاي اين مقاله موارد زير را دربرمي‌گيرد: فراتحليل اطلاعات زمينه‌اي؛ فراتحليل رويکردهاي پارادايمي؛ فراتحليل انواع آسيب‌هاي اجتماعي شبکه‌هاي مجازي به‌عنوان متغيرهاي وابسته (Y) و سنخ‌شناسي آنها؛ فراتحليل مسئله‌محوري و فرضيات موجود؛ اعتبار و روايي يافته‌ها. در پايان مقاله، دستاوردها و محورهاي تحليلي پژوهش، شامل انعکاس راهکارها در پژوهش‌هاي تحليل‌شده، ملاحظات و استلزامات فرهنگي و اجتماعي، و راهبردهاي پيشنهادي و عملياتي براي برون‌رفت از آسيب‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي ارائه شده‌اند.
کليدواژه‌ها: آسيب‌شناسي اجتماعي، شبکه‌هاي اجتماعي، فضاي مجازي، فراتحليل، راهبرد.