بررسي شواهد تاريخي نقش غرب در كاهش ارتباطات علمي تمدن اسلامي با كاهش متون آن

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398

 

سعيد اميرکاوه / دکتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلومعليه السلام و مدير گروه ارتباطات دانشکده صدا و سيماي قم
شعيب اسلامي / کارشناسي ارشد ارتباطات دانشكده صدا و سيماي قم    eslami114@yahoo.com
دريافت:  08/10/1397 - پذيرش: 13/03/1398

چکيده
در قرون گذشته و پيش از پديد آمدن رسانه‌هاي نوين ارتباطاتي، مهم‌ترين راه حفظ و تبادل اطلاعات و علوم، خط و کتابت بوده است. اين پژوهش، به بررسي شواهد تاريخي نقش غرب در کاهش ارتباطات علمي تمدن اسلامي با کاهش متون آن مي‌پردازد. ازاين‌رو، در اين پژوهش تلاش شده تا از طريق روش تحقيق تاريخي ـ تحليلي و با فيش‌برداري داده‌هاي آن، با روش کتابخانه‌اي و اسنادي، شواهد تاريخي نقش غرب در کاهش ارتباطات علمي تمدن اسلامي با کاهش متون آن در ايجاد محدوديت و يا از دسترس خارج شدن منابع علمي دانشمندان مسلمان بررسي گردد. يافته‌هاي پژوهش حاكي از اين است كه غربي‌ها با تاراج و انتقال آثار اسلامي، موجب محدود شدن دسترسي به منابع و متون تمدن اسلامي يا از بين رفتن و از دسترس خارج شدن آنها گرديدند. اين موضوع آثار جبران‌ناپذيري در کاهش سطح ارتباطات علمي جهان اسلام برجاي گذاشت.
کليدواژه‌ها: تمدن اسلامي، ارتباطات علمي، غرب، متون تمدن اسلامي.