مؤلفه‌هاي جديد نظارت مالي و مبارزه با فساد در دستگاه‌هاي اداري در سيره علوي

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398

مهري حقيقي / دانشجوي دکتري تخصصي حقوق عمومي، گروه حقوق عمومي و بين‌الملل، دانشکده حقوق، الهيات و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران    haghighimehri@yahoo.com
سعيدرضا ابدي / دانشيار گروه حقوق عمومي، دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران    S.abadi@yahoo.com
اصغر عربيان / استاديار گروه فقه و حقوق، دانشکده حقوق، الهيات و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران    asghararabiyan@gmail.com
محمد جلالي / استاديار گروه حقوق عمومي، دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران    mdjalali@gmail.com
دريافت: 10/09/1397 - پذيرش: 26/01/1398

چکيده
اسلام همواره آيين عدالت‌محور و عدالت‌گستر بوده است. روشن است كه بي‌عدالتي در جامعه موجب مي‌شود كه اولين ضربه کجروي‌ها در دستگاه‌هاي اداري و دولتي، بر مستضعفان جامعه وارد شود. اين امر منجر به تزلزل ريشه‌هاي بنيادين اعتقادي ايشان خواهد شد؛ مؤلفه‌هاي جديد نظارت مالي در اسلام عبارتند از: دولت قانون‌مدار، باز و پاسخگو، مبارزه با فساد، دستيابي به عدالت و توسعه براي همگان. اين مقاله به بررسي مؤلفه‌هاي نظارت نوين مالي در سيرة حکومتي اميرالمؤمنين عليعليه السلام مي‌پردازد که با روش تحليل محتوايي و تطبيق مؤلفه‌هاي نوين نظارت مالي با عملکرد حضرت عليعليه السلام سامان يافته است و به دنبال اثبات وجود آنها در شيوه کاربردي آن حضرت مي‌باشد.
کليدواژه‌ها: نظارت مالي، دستگاه اداري، سيره علوي، مبارزه با فساد.