بررسي علل انتخاب ازدواج دانشجويي در بين دانشجويان؛ مطالعة پديدارشناختي

سال دهم، شماره اول، پياپي 37، زمستان 1397

محمد مهدوي / استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه تبريز    Mahdavi319@yahoo.Com
شهروز نعمتي / دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز    sh.nemati@tabrizu.ac.ir
دريافت: 08/04/1397 ـ پذيرش: 23/10/1397
چکيده
اين پژوهش، علل انتخاب ازدواج دانشجويي در بين دانشجويان را مورد بررسي قرار داده است. براي اين هدف، روش کيفي پديدارشناسي و نظريه برخاسته از داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در اين راستا، 21 نفر از دانشجوياني که براي ثبت‌نام زيارت امام رضا عليه السلام به دفتر نهاد رهبري رجوع کرده بودند، به صورت تصادفي انتخاب شدند. سؤال‌هاي نيمه‌ساختاريافته، در مورد علل گرايش آنان به ازدواج دانشجويي و عواملي که به آنها در اين مورد کمک کرده‌ است تا رسيدن به مرحله اشباع مورد بررسي قرار گرفت. تحليل داده‌ها از طريق کد‌هاي باز و مشخص شدن گزاره‌هاي اصلي و فرعي، نشان داد که در دانشجويان به ترتيب عواملي مثل مکان مناسب، هم‌دوره‌اي بودن، هزينه پايين و مخالفت والدين براي پايان تحصيلات، منجر به ازدواج دانشجويي شده است. اين يافته‌ها، نشان مي‌دهد که عوامل روان‌شناختي و اجتماعي ـ اقتصادي به فرايند ازدواج دانشجويي کمک کرده است.
کليد‌واژه‌ها: دانشجويان، ازدواج دانشجويي، مطالعه پديدارشناختي.