كاركرد الگويي رسالت و امامت و نقش آن در سبك زندگي خانوادگي

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، بهار 1397

علي پيرهادي / دانشجوي دکتري مدرسي معارف اسلامي، دانشگاه علامه طباطبائي     pirhadi23@gmail.com
عنايت‌الله شريفي / دانشيار گروه معارف اسلامي، دانشگاه علامه طباطبائي     enayat.sharifi@yahoo.com
مريم رستگار / دانشجوي دکتري مدرسي معارف اسلامي، دانشگاه قم    rastgar147@gmail.com
دريافت: 12/03/1397 ـ پذيرش: 05/05/1397
چکيده
امروزه «سبک زندگي» اصطلاح جديدي است که بسان ابزاري نرم در تغيير هنجارها عمل مي‌کند، اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي درصدد تحليل رابطه و تأثير کارکرد الگويي امامت و رسالت در سبک زندگي، در عرصة خانواده است. با تبيين سبک زندگي و توصيف کارکرد الگويي معصومين عليها السلام در جهان‌بيني اسلامي، تصويري روشن از رابطة منطقي و جايگاه راهنما در سبک زندگي به دست مي‌آيد. حضرات معصومين عليها السلام به لحاظ کارکرد الگويي، منبع و منشأ «سبک‌سازي» است. اين نقش متضمن فوايد تربيتي الگو از جمله شاکله‌مندي، بهره‌وري زمان، پيشگيري و... است. در نهايت تصوير مدل الگويي سبک زندگي معصومين عليها السلام در مؤلفة خانواده، نشانگر اهتمام به سبک‌سازي با شاخصة «تعالي حداکثري» و «استقامت عملي»، در سبک زندگي مؤمنانه است که با ترجيح پاداش اخروي به لذت دنيوي، مسئوليت‌پذيري به سهل انگاري، سخت‌کوشي به عافيت‌طلبي، ساده‌زيستي به تجمل و ديگرخواهي به خودخواهي و... نمود يافته است.
کليدواژه‌ها: رسالت و امامت، خانواده، سبک زندگي، معصومين عليها السلام، الگو.