رويكرد بزه‌ديده‌شناختي در نظريۀ قرآني كجروي*

سال هشتم، شماره چهارم، پياپي 32، پاييز 1396

علي سليمي / استاديار گروه جامعه‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                          ali_salimi@rihu.ac.ir

دريافت: 23/05/1396 ـ پذيرش: 15/11/1396

چکيده

توجه به بزه‌ديدگي، عوامل مؤثر در آن و نقش بزه‌ديده در اين عرصه، محور عمده در نظريۀ قرآني کجروي است. اين تحقيق، مسئلة خود را شناسايي تحليل بزه‌ديده‌شناختي نسبت‌پذير به قرآن مي‌داند كه با هدف تدوين و شناسايي نظريۀ اسلامي کجروي، بر اساس گزاره‌هاي متون مقدس اسلامي، صورت مي‌گيرد. يافته‌ها نشان مي‌دهند که تحليل قرآن، 76 عامل خرُد، ميانه و کلان را در دو بخش اثرگذاري‌هاي پيراموني و اثرگذاري‌هاي بزه‌ديده (بالقوه)، با تفصيلي مناسب، بررسي نموده و با توجه به روابط بين آنها، در قالب الگويي نظام‌مند، تلفيق کرده است. همچنين، داراي شناخت‌هاي نوي پيرامون موضوع مي‌باشد. روش تحقيق، تحليل محتواي کيفي با رويکرد ترکيبي است و توانسته ضوابطِ تفسير متن در هر دو حوزة علوم اسلامي و اجتماعي را رعايت کند و به فهمي از آيات و فرازهاي قرآني برسد که در اين دو حوزة علمي، داراي روايي است.

کليدواژه‌‌ها: نظريۀ قرآني کجروي، تفسير شيعي قرآن، تحليل محتواي کيفي (ترکيبي)، تبيين (تلفيقي)، بزه‌ديدگي، کجروي.