دولت و عدالت اجتماعي؛ مقايسۀ ديدگاه انديشمندان مسلمان و غربي

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 30، بهار 1396

محمدمهدي نادري قمي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                             Naderi@qabs.net

دريافت: 13/09/1395 ـ پذيرش: 14/01/1396

چکيده

در حوزه مباحث مربوط به عدالت اجتماعي، يکي از مسائل مورد بحث، وظيفه دولت در قبال عدالت اجتماعي است. اين مقاله تلاش دارد در اين زمينه، مقايسه اي بين ديدگاه انديشمندان مسلمان و آراي متفکران غربي صورت دهد. اين پژوهش با روش تحليل اسناد، به همراه تحليل و مقايسه، نشان مي دهد كه اولين اختلاف بين اين دو گروه در تعريف عدالت است. دربارة دخالت دولت در عدالت اجتماعي نيز ابتدا مي توان سه ديدگاه را مطرح کرد: ديدگاه کاملاً مخالف، طرفداران دخالت حداکثري، و راه ميانه يا راه سوم. در اين ميان، شايد بتوان ديدگاه جان رالز را نظري مستقل به حساب آورد، به نظر مي رسد اين نيز نوعي راه ميانه است. مدعاي مقاله اين است که نظر اسلام به ديدگاهي است که گرچه مي توان آن را نوعي راه سوم ناميد، اما براي تمايز با ديدگاه کساني چون رالز، ترجيح مي دهيم آن را راه سوم اسلامي بناميم.

کليدواژه ها: عدالت، عدالت اجتماعي، دولت، راه سوم، راه سوم اسلامي.