مكه؛ آرمان شهر امت اسلامي

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 30، بهار 1396

نصرالله آقاجاني / استاديار دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام                                             nasraqajani@gmail.com

دريافت: 15/10/1395 ـ پذيرش: 21/03/1396

چکيده

رويكرد هاي گوناگوني براي پاسخ به سؤال از چگونگي جامعه مطلوب اسلامي و تدوين الگويي از اصول و ويژگي هاي آن، وجود دارد. پس در اين مجال، هدف اين مقاله ارائه جامعه مطلوب اسلامي با توجه به مقدس ترين شهر اسلامي، يعني مکه و ويژگي هاي اين شهر بر اساس آيات و روايات است. اين يک رويکرد توصيفي و اکتشافي و در عين حال، ارزشي است که تلاش مي کند با مراجعه به منابع نقلي، چهره يک جامعه و شهر مطلوب اسلامي را نشان دهد. مکه و مهم ترين نماد آن، يعني کعبه سرشار از معاني عميق توحيدي و مالامال از نمادهاي ارزشي و انساني است. ويژگي هايي از قبيل نخستين بيت براي انسان ها، کانون هدايت و برکت، داراي عزت، شکوه، امنيت، پرچم برافراشته توحيد براي جهانيان، دربرگيرندة همه نژادها و قوميت ها براي بازشناسي يکديگر و جهت بهره مندي از منافع اين اجتماع بزرگ، تحت دو رکن اساسي ولايت الهي و برائت از مشرکان، ظرفيت ارزشمندي را به مکه براي تحقق جامعه اي با هويت اسلامي داده است.

کليدواژه ها: مکه، آرمان شهر، مدينه فاضله، کعبه، امت اسلامي.