شيوه ها و شگردهاي نفوذ اجتماعي، فرهنگي؛ با تأكيد بر نظريه استفاده و خشنودي و نقش شبكه هاي اجتماعي در نفوذ

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 30، بهار 1396

*محمد فولادي / دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                           fooladi@iki.ac.ir

رؤيا بنا كار / دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه آزاد واحد قم

دريافت: 17/11/1395 ـ پذيرش: 26/03/1396

چكيده

جوامع مختلف، تحت تأثير تحولات عظيم علمي و تکنولوژيکي، در حال تبديل شدن به جامعه اطلاعاتي و شبکه اي هستند. ظهور شبكه هاي اجتماعي با گستره ملي و فراملي، و تبديل آن به يک رسانه خصوصي فارغ از هر نوع کنترلي از سوي دولت ها، به  وسيله اي بي بديل در عرصه ارتباطات تبديل شده اند. اين رسانه ها با نفوذ عميق در لايه هاي زيرين زندگي اجتماعي بشر، سبك زندگي و حتي هويت آنان را به شدت متأثر كرده است. اين پژوهش با رويكرد نظري و تحليلي،  به بررسي شگردها و شيوه هاي رسانه هاي ارتباط جمعي، به ويژه شبكه هاي اجتماعي براي نفوذ اجتماعي و فرهنگي مي پردازد. در يك تحليل جامع، يافته هاي پژوهش حاكي از اين است كه شگردها و شيوه هاي نفوذ اجتماعي عبارتند از: اعتماد و محرم اسرار پنداشتن، تمايل و علاقه، تحريك احساسات و عواطف، تدريجي و مستمر بودن ارتباط،  سست کردن باورها و اعتقادات ديني، ايجاد اختلافات قومي و مذهبي، ترويج شبهات، بى‏مبالاتى و ولنگارى فرهنگي و اخلاقى. رسانه هاي ارتباط جمعي، با بهره گيري از انواع اين شگرد ها، و تأثيرات رفتاري، نگرشي، شناختي، عاطفي و فيزولوژيکي زمينه استفاده بيشتر، رضايت، جذب و نفوذ بيشتر مخاطبان را فرهم مي كنند.

كليدواژه ها: نفوذ، نفوذ اجتماعي،  فرهنگي، ابزارهاي نفوذ، شبکه هاي اجتماعي، شگردها و شيوهاي نفوذ.