زمينه ها و نقاط عطف اسلام هراسي رسانه اي

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 30، بهار 1396

*عباس عيسي زاده / کارشناس ارشد مديريت رسانه پرديس فارابي دانشگاه تهران         a.isazadeh68@gmail.com

سيدحسين شرف الدين / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                             sharaf@qabas.net

سيدحسين اخوان علوي / استاديار پرديس فارابي دانشگاه تهران

دريافت: 13/09/1395 ـ پذيرش: 15/01/1396

چکيده

شهروندان غربي عموماً، نه از مجاري مطالعاتي و پژوهشي که عمدتاً از طريق رسانه هاي جمعي و در ارتباط با برخي حوادث و رويدادهاي خاص، با اسلام و فرهنگ و جوامع اسلامي آشنا شده اند. عدم توجه جدي به اين حوادث زمينه اي، يکي از ضعف هاي مطالعات و اظهارنظرها در خصوص موضوع اسلام هراسي به ويژه بعد رسانه اي آن بوده است. نقطه ضعف ديگر، نامشخص بودن تاريخ توجه رسانه هاي غربي به اسلام و سير تحول آن در اين پژوهش هاست. ازاين رو، براي وصول به درکي صحيح از نحوه «بازنمايي اسلام» در رسانه هاي غرب، توجه به سير تاريخي طرح اين موضوع و تحول آن اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. در اين مقاله، با استفاده از روش توصيفي-  تحليلي و با گردآوري اطلاعات از منابع معتبر کتابخانه اي، به مقاطع عمدتاً بحراني توجه به اسلام و اسلام هراسي رسانه اي ناشي از آن، در قالب سه جريان پيوسته خصوصاً واقعه 11 سپتامبر 2001 اشاره شده است.

کليدواژه ها: اسلام هراسي، اسلام، غرب، يازدهم سپتامبر، رسانه هاي غربي.