رابطة هدايت تشريعي با سياست ها و چالش هاي جمعيتي

سال هشتم، شماره اول، پياپي 29، زمستان 1395

سيدمرتضي موسوي/ دانشجوي كارشناسي ارشد كلام اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

                                                                                                      mortaza136017@yahoo.com

محمد جعفري/ استاديار گروه كلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره         mjafari125@yahoo.com

دريافت: 15/12/1394 ـ پذيرش: 8/6/1395

 

چكيده

آموزه هاي هدايت تشريعي، که براي رساندن بشر به ساحل امن سعادت نازل شده اند، قلمروي به گستره همة افعال اختياري انسان داشته و هر جامعه اي تنها با پيروي از اين آموزه ها، به سعادت حقيقي نائل مي شود. سياست گذاري جمعيتي، يکي از مصاديق رفتار اختياري انسان است که بايد رابطه آن را با مجموعه تعاليم هدايت تشريعي به  درستي کشف کرد تا در پرتو آن، از آزمون  و خطاهاي سياست هاي مادي گرايانه جمعيتي در امان ماند. با تکيه  بر آموزه ها، معتقديم بهترين سياست  جمعيتي، سياستي است که در هماهنگي کامل با مجموعه آموزه هاي هدايت تشريعي الهي و براي افزايش جمعيت مسلميانان تدوين شود. اين نوع از سياست جمعيتي، علاوه بر آنکه از پشتوانه اراده تکويني و تشريعي خداوند برخوردار است، اجراي آن نيازهاي مادي و معنوي انسان را به بهترين شکل پاسخ داده، چالش هاي گوناگون اجتماعي فراروي افزايش جمعيت را برطرف نموده يا به حداقل ممکن مي رساند.

کليدواژه ها: هدايت تشريعي، سياست  جمعيتي، افزايش جمعيت، چالش هاي جمعيتي.