دين و خانواده؛ بررسي تفاوت نسلي در دينداري در بين خانواده‌هاي روحاني و غيرروحاني شهر قم

سال هشتم، شماره اول، پياپي 29، زمستان 1395

محسن نيازي/ استاد جامعه شناسي دانشگاه كاشان، niazim@kashanu.ac.ir

محسن شاطريان/ دانشيار جغرافيايي انساني جمعيت شناسي دانشگاه کاشان، shaterian@kashanu.ac.ir

محمدامين پاك زمان قمي/ دانشجوي دكتري بررسي مسائل اجتماعي ايران دانشگاه كاشان

                                                                                                                          pakzaman.amin@yahoo.com

دريافت: 3/4/1395 ـ پذيرش: 30/9/1395

 

چكيده

يکي از مسائل اساسي جوامع در حال گذار، مسئله تغييرات دينداري از بعد نسلي است. در تبيين اين مسئله، بيشتر تحقيقات صرفاً مبتني بر رويکردهاي ساختاري و کلان مي باشند. اين تحقيق علاوه بر توجه به رويکرد کلان، با تأکيد بر پديده هاي خرد دامنه، مانند خانواده و از طريق مقايسه خانواده هاي روحاني و غيرروحاني، در پي بررسي سهم مؤلفه هاي ديني خانوادگي در تبيين تفاوت نسلي از حيث دينداري است. در اين پژوهش، از روش پيمايش و تکنيک پرسش نامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد. از ميان کليه خانواده هاي روحاني و غيرروحاني شهر قم، که داراي حداقل يک فرزند 18 تا 29 سال بودند، تعداد 390 نفر پدر و يک فرزند آن، به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. يافته ها نشان مي دهد علاوه بر رابطه معنادار تفاوت نسلي با متغيرهاي توافق ديني والدين و درک از اهميت دينداري براي پدر و اجتماعي­کردن ديني، تفاوت نسلي از حيث دينداري در خانواده هاي روحاني، به طور معناداري کمتر از خانواده هاي غيرروحاني است.

کليدواژه ها: تفاوت نسلي، دينداري، خانواده، روحاني، جامعه پذيري ديني.