بررسي سياست هاي حكومت آل بويه در برخورد با تنوع فرهنگي و ارائه الگوي آن

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، پاييز 1395

مهدي محمدي صيفار / دكتري جامعه شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره seifarm@yahoo.com

محمدهادي همايون / دانشيار فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه السلام

دريافت: 20/1/1395 ـ پذيرش: 19/6/1395

چكيده

مسئله تکثر و تنوع فرهنگي، از مسائلي است که اکثر کشورهاي جهان با آن مواجه هستند و تلاش مي کنند در عرصه سياست گذاري اجتماعي، الگوهايي را در پيش گيرند که به انسجام و همبستگي اجتماعي منجر شود. بررسي اين مسئله در حکومت شيعي آل بويه، که در قرن چهارم و پنجم هجري، به بخش بزرگي از جغرافياي جهان اسلام را در تسلط داشتند و بيش از يک قرن حکومت کردند و توانستند «رنسانس اسلامي» را ايجاد کنند، داراي اهميت خاصي براي بهره گيري از تراث اسلامي در راستاي تمدن سازي اسلامي است. اطلاعات مورد نياز، با استفاده از روش تحليل مضمون، کدگذاري اوليه، سازمان دهنده، فراگير و کانوني از داده ها صورت گرفت. سپس، با ترسيم نمودار قالب مضامين و شبکه مضامين و تحليل آنها، الگوي مورد نظر از سياست گذاري حکومت آل بويه در برخورد با تنوع فرهنگي (اقوام، اديان و مذاهب) استنباط و ترسيم گرديد. الگوي ترسيم شده، بر اساس «وحدت در کثرت» بود.

کليدواژه ها: تنوع فرهنگي، حکومت آل بويه، الگوي همانندسازي، الگوي تکثرگرايي، الگوي وحدت در کثرت، چندفرهنگي گرايي، اديان و مذاهب.