سرمايه اجتماعي،‌ نقطه تلاقي اقتصاد و فرهنگ (رويكرد بين رشته‌اي)

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، پاييز 1395

اميرخادم عليزاده / استاديار دانشگاه علامه طباطبائي                                        aalizadeh@atu.ac.ir

مهدي رضائي جهدکن / دانشجوي دکتري فلسفة اقتصاد اسلامي دانشگاه علامه طباطبائي mrrrjjj@yahoo.com

دريافت: 24/1/1395 ـ پذيرش: 31/6/1395

چكيده

تأثير و تأثر فرهنگ و اقتصاد مقوله مهمي است که همواره از سوي صاحب‌نظران و دانشمندان علم اقتصاد و علوم اجتماعي مورد ملاحظه بوده، تعاريف ارائه شده از هر يک، در تبيين رابطه آنها مدخليت دارد. ازآنجاكه حوزة توسعه وسيع‌ترين حوزه ارتباطي اين دو امر و سرماية اجتماعي، به عنوان مهم‌ترين عامل توسعه قلمداد مي‌گردد، هدف اين نوشتار بازپژوهي ترابط فرهنگ و توسعه، بر محور سرمايه اجتماعي است. سرماية اجتماعي مبتني بر روابط و رفتارهاي تعاملاتي انسان‌ها در درون جامعه بوده، وابستگي شديدي نسبت به فرهنگ حاکم بر جامعه دارد. از سوي ديگر، فرهنگ نيز متأثر از ميزان توسعه و پيشرفت جامعه بوده و با توجه به زيرساخت‌ها و پيشرفت‌ها و ارتباطات دچار تحول مي‌گردد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه شاخص‌هاي مهم سرمايه اجتماعي؛ اعتماد، مشارکت و همياري، متأثر از عقايد، باورها، ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي جامعه و تأثيرگذار بر عمق و استحکام آنها مي‌باشد. ازاين‌رو، پيشرفت و توسعه مستلزم توجه به اهميت مقوله فرهنگ و نقش آن در ايجاد بستر مناسب تعاملات اجتماعي است.

کليدواژه‌ها: سرمايه اجتماعي،‌ فرهنگ، اقتصاد، توسعه.