زمينه هاي روابط فرازناشويي در ايران؛ مطالعه موردي شهر تهران

سال هفتم، شماره سوم، پياپي 27، تابستان 1395

سيدحسين شرف الدين / دانشيار گروه جامعه شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

عبدالهادي صالحي زاده / دانشجوي دكتري جامعه شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

                                                                                                                             hadisalehizade@gmail.com

دريافت: 17/10/1394 ـ پذيرش: 12/3/1395

چكيده

خيانت جنسي به عنوان يکي از مصاديق اباحي گري جنسي، از مسائل و معضلات فرهنگي جامعه ايران است که نگراني انديشمندان فرهنگي – اجتماعي، سياستگذاران و مديران را به دنبال داشته است. اين پژوهش، با هدف بصيرت زايي و شناخت عميق  مسئله خيانت، در قالب مطالعه اي کيفي به جست وجوي زمينه هاي اجتماعي خيانت در جامعه ايران معاصر پرداخته است. اين تحقيق با تحليل مضموني ديدگاه هاي زنان و مرداني که خواسته يا ناخواسته خيانت و بي وفايي را تجربه کرده اند، به مطالعه زمينه هايي همچون سطوح عيني، کنترل هاي دروني و بيروني پرداخته است. وجود برخي محمل ها و قابليت ها همچون زيبايي ظاهري، ثروت، توانايي در جذب احساسات طرف مقابل و نيز ويژگي هاي موقعيتي مثل فضاي باز ابراز احساسات عاطفي، ارتباط عادي با جنس مخالف در کنار ضعيف بودن زمينه هاي کنترل دروني، مثل درون مايه هاي ديني و اخلاقي و کنترل هاي بيروني، مثل ضعف عملکرد عوامل بازدارنده حقوقي و قانوني از جمله زمينه هاي تسهيل کننده ارتباط جنسي اباحه گرانه و خيانت مي باشد که افراد مورد مصاحبه بدان اذعان کرده اند.

کليدواژه ها: اباحي گري، اباحي گري جنسي، خيانت، زمينه هاي خيانت جنسي.