بازنمايي نقش زن در سينماي دفاع مقدس؛ از واقعيت تا نمايش

سال هفتم، شماره سوم، پياپي 27، تابستان 1395

مهدي داودآبادي / مربي، دانشجوي دکتري حکمت هنر ديني دانشگاه اديان و مذاهب قم      Film.nevis@gmail.com

فاطمه احمدي / کارشناس ارشد ادبيات نمايشي، دانشکده صدا و سيما قم             Fatemeh.ahmadi10@yahoo.com

دريافت: 22/10/1394 ـ پذيرش: 31/3/1395

چكيده

زنان حدود نيمي از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند و در همة حوادث مهم کشور، بخصوص جنگ تحميلي سهم بسزايي داشته اند. با توجه به همه گير بودن رسانة سينما و تأثير آن بر مخاطبان، بازنمايي نقش زن در سينماي دفاع مقدس بر اساس واقعيت، اهميت بسياري در رفع خلاءهاي موجود دارد. اين مقاله ضمن بيان مباني نظري بازنمايي، به بررسي حضور واقعي زن در جنگ پرداخته، با بهره گيري از روش تحليل کيفي، چگونگي بازنمايي حضور زنان، در سينمايي دفاع مقدس را مورد کنکاش قرار داده است. سؤال اصلي پژوهش اين است که بازنمايي نقش زن در سينماي دفاع مقدس تا چه ميزان به واقعيت حضور زن در دفاع مقدس و نقش وي به عنوان کنش گر اصيل توجه داشته است؟ يافته ها حاکي از آن است که بازنمايي در سه عرصه : فعاليت زنان در پشت جبهه، حضور در ميدان نبرد و نيز نقش زنان پس از جنگ به صورت کامل انجام نشده و در برخي عرصه ها، زن به عنوان کنش گر اصيل نه تنها بازنمايي نشده، بلكه بيشتر به سمت کليشه سازي و طبيعي سازي سوق پيدا کرده است.

کليدواژه ها: بازنمايي، زنان، سينما، دفاع مقدس، کليشه سازي.