امور اعتباري در توحيدگرايي و تفسيرگرايي: مقايسه اعتباريات اجتماعي در انديشه علامه طباطبائي و پيتر وينچ

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 26، بهار 1395

حسين مهرباني فر / دانشجوي دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام mehrabanifar@yahoo.com

محمدحسين شعاعي / دانشجوي دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه السلام

دريافت: 11/4/1394 ـ پذيرش: 25/9/1394

چكيده

اعتباريات و نقش آن در زندگي اجتماعي انسان مورد مطالعه رويکردهاي گوناگون حوزة علوم انساني و اجتماعي واقع شده است. رويکرد توحيدي سنت اسلامي و رويکرد تفسيري در علوم اجتماعي نوين غربي، از جمله اين رويکردهاست. اين پژوهش، با بررسي نظرات ابتکاري و تفصيلي علامه طباطبائي در اعتباريات اجتماعي، به عنوان حکيمي توحيدگرا و رويكرد تفسيرگرايانه پيتر وينچ، به دنبال شناخت کيفيت توجه به اعتباريات در اين دو رويکرد و وجوه تشابه و تمايز آن مي باشد. مطالعه مباني روش شناختي اين دو انديشمند، واکاوي رويکرد ايشان به اعتباريات اجتماعي و مقايسه آن با يکديگر، اين نتيجه به دست مي آيد که با توجه به مباني و مبادي هستي شناسي، معرفت شناسي و انسان شناسي اين دو متفکر، مي توان تفاوت هاي عميقي از قبيل توجه مبنايي به فطرت و کمال فطري در بحث اعتباريات علامه طباطبائي، در مقابل بازي هاي زباني وينچ و نسبي گرايي مورد نظر وي، مطرح كرد.

کليدواژه ها: اعتباريات، وينچ، علامه طباطبائي.