نظرية تلفيقي هابرماس

سال ششم، شماره دوم، پياپي 22، بهار 1394

ايرج سهرابي / کارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگاه پيام نور

مريم اسکافي / استاديار جامعه شناسي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي گناباد      meskafi@yahoo.com

دريافت: 3/10/1393 ـ پذيرش: 15/2/1394

چکيده

نظرية هابرماس بسيار گسترده و چندوجهي است. اين نظريه درواقع بازسازي و تکميل نظريات انديشمندان کلاسيک و معاصر است. او از جامعه شناسان بسياري ايده گرفته و در نظرية خود استفاده كرده است. همچنين رد پاي نظريه پردازان، فيلسوفان و روان شناسان پرشماري را مي توان در انديشه  هاي هابرماس مشاهده كرد. مطالعة کتاب ها و مقالات فراوان هابرماس و آثاري كه دربارة اين جامعه شناس مشهور نوشته شده، نشان مي دهد که مفاهيم اساسي نظريات وي بر اساس نظريات انديشمندان کلاسيکي چون ماکس وبر، اميل دورکيم، کارل مارکس و نظريات مکتب فرانکفورت و مکتب انتقادي بنا شده است. در اين مقاله به چگونگي استفادة هابرماس از نظريات دو نظريه پرداز مشهور، يعني وبر و مارکس، و در نهايت نظريه تلفيقي وي پرداخته ايم.

کليدواژه ها: نظرية تلفيقي، هابرماس، مکتب فرانکفورت، مکتب انتقادي.