نخبگان و شكست هاي نوسازي در افغانستان

سال ششم، شماره اول، پياپي 21، زمستان 1393

يحيي علي بابايي / دانشيار جامعه شناسي دانشگاه تهران

عوضعلي سعادت / دانشجوي دکتري جامعه شناسي دانشگاه تهران saadatcamrac@yahoo.com

دريافت: 24/06/1393-پذيرش:06/12/1393

چکيده

افغانستان به منزلة جامعه اي توسعه نيافته، در طول تاريخ معاصرش تلاش هاي بسياري جهت پيشرفت و نوسازي انجام داده است اما تا به امروز اين تلاش ها با شکست هاي پي درپي روبه رو شده است. لذا تبيين اين شکست ها، از اهميت ويژة نظري و عملي برخوردار است. پژوهش پيش رو، راز اين شکست ها را از زاويه اي خاص، يعني از منظر «نخبگان حاکم» مورد تأمل انتقادي قرار داده است. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، نوسازي در افغانستان به صورت آمرانه و از سوي نخبگان حاکم آغاز شده و همواره در دامن قدرت، بريده بريده نفس کشيده است؛ اما ازآنجاکه اين اقدام با کندي و از سر احساس، با اقدامات عجولانه و غيرواقع بينانه، با افراط و تفريط و با الگو هاي متضاد و ضد و نقيض انجام شده، نه تنها دستاوردي نداشت، که همواره زمينة حرکت هاي ارتجاعي و واپس گرايانه را در جامعه تقويت كرده است.

کليد واژه ها: نخبه، نخبگان حاکم، گردش نخبگان، نوسازي.