تقدس زدايي نرم از عزاداري با نوحه پاپ

سال ششم، شماره اول، پياپي 21، زمستان 1393

اکبر طالب پور / استاديار جامعه شناسي دانشگاه آيت الله العظمي بروجردي Talebpour110@yahoo.com

دريافت: 22/05/1393- پذيرش:13/11/1393

چکيده

تقدس زدايي نرم از عزاداري با پاپ شدن نوحه ها در دو دهة اخير روندي شتابان گرفته است. استفاده از موسيقي پاپ غربي در اجراي نوحه و استفاده از اصطلاحات ويژة غيرديني با سبک محاوره اي و آزاد ساختن عزاداري از تقيدات مذهبي، دو عامل مهم تقديس زدايي از عزاداري ديني مي باشد. اين دو عامل، با هوشمندي ويژه اي از طريق قدرت نرم بر عزاداران اعمال شده، نگرش عزاداران را با تغييراتي همراه ساخته است. اين مقاله، تأثير موسيقي پاپ به منزلة يکي از نمادهاي قدرت نرم غربي در پاپ نمودن نوحه، و تأثير آن را در تغيير ارزشي عزاداران بررسي مي كند. 200 کليپ فارسي و ترکي، که در فاصلة سال هاي 1382 تا 1392 اجرا شده،  استفاده از تکنيک تحليل محتواي کمي بررسي شدند. نتايج پژوهش نشان مي دهند كه اولاً تقارن معنا داري ميان مفاهيم مرتبط با نوحة عاري از تقدس در بين نمونه هاي آماري هر دو زبان وجود دارد که نشانگر فاصله گرفتن نوحه از متن مذهبي، و تقدس زدايي از نوحه است. ثانياً همگرايي ميان نوحه هاي فارسي و ترکي در زمينة تقدس زدايي مشاهده مي شود.

کليد واژه ها: نوحه، مناسک ديني، پاپ شدن نوحه، قدرت نرم، تحليل احتمال وقوع.