همگني، صميميت و طلاق عاطفي با استفاده از نرم‌افزار تحليل شبكه

سال ششم، شماره اول، پياپي 21، زمستان 1393

فرح تركمان / استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي   ft134033@gmail.com

مريم اسکافي / عضو هيئت علمي جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد    meskafi@yahoo.com

ندا عيدگاهيان / دانشجوي کارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه پيام نور مشهد

ايرج سهرابي / دانشجوي کارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه پيام نور مشهد

دريافت: 01/06/1393- پذيرش:28/10/1393

چکيده

طلاق عاطفي پديده اي يک گام پيش از طلاق قانوني و در حال افزايش است که آمار دقيقي از آن ارائه نشده است. بنابراين توجه به آن اهميت دارد. از سويي توجه به نقش تعاملات اجتماعي در تغييرات طلاق عاطفي بسيار مهم است که اين نقش در تحقيقات ناديده گرفته شده است. در اين مقاله، نقش شبکه هاي اجتماعي زوجين در طلاق عاطفي با روش کيفي و نرم افزاري جديد در تحليل شبکه در ميان متأهلان شهر مشهد بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد بيشترين و مهم ترين عامل مؤثر در تغييرات طلاق عاطفي، صميميت هر يک از زوجين با اعضاي شبکه اجتماعي خود است که کاهش صميميت با همسر را ايجاد كند.

کليدواژه ها: طلاق عاطفي، صميميت، شبکه هاي اجتماعي.