بررسي اولويت‌هاي رفاهي در خانواده‌هاي منطقة 9 شهر مشهد

سال ششم، شماره اول، پياپي 21، زمستان 1393

شهيده صديق اورعي / كارشناس ارشد برنامه ريزي رفاه اجتماعي دانشگاه علّامه طباطبايي shahide.s@gmail.com

غلامرضا صديق اورعي / دكتراي جامعه شناسي دانشگاه فردوسي مشهد sedighouraee@gmail.com

دريافت: 24/06/1393- پذيرش: 01/11/1393

چكيده

هدف تحقيق حاضر، شناسايي اولويت هاي رفاهي خانواده هاست. چارچوب نظري پژوهش، نظرية نيازها (مازلو) است و جامعة آماري پژوهش، مجموعة خانواده هاي منطقة 9 شهر مشهد مي باشد كه روش پژوهش نمونه گيري چند مرحله اي است. حجم نمونه 120 خانواده و ابزار اندازه گيري، مصاحبه و مشاهده بوده است. يافته ها نشان مي دهند كه وضعيت اجتماعي- اقتصادي خانوارها با اولويت مادي سطح يك رابطة معكوس و منفي و با اولويت مادي سطح دو و اولويت رفاهي منزلتي رابطة مثبت دارد. همچنين بين نمره وضعيت اقتصادي و قناعت خانواده، و تعداد اولويت هاي رفاهي مادي خانواده رابطه معكوس وجود دارد.

كليد واژه ها: اولويت هاي رفاهي، نوع اولويت، شاخص هاي رفاه، سلسله مراتب نيازهاي مازلو.