سينماي ايران و ارزيابي ابعاد شخصيت مرد در آن براساس متون اسلامي؛‌ . . .

  سال چهارم، شماره دوم، پياپي 14، بهار 1392، ص 31 ـ 53

Ma'rifat-i Farhangī Ejtemaii Vol.4, No.2, Spring, 2013

سيدحسين شرف‌الدين / استاديار جامعه‌شناسي موسسه  آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    sharaf@qabas.net

رفيع‌الدين اسماعيلي / دانشجوي دکتري رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع)    afi.esmaeili@Yahoo.com

دريافت: 1/ 4/ 1392ـ پذيرش: 8/ 8/ 1392

چكيده: سينما بايد با نگاه معرفت‌شناختي براساس خاستگاه و مباني برگرفته از فرهنگ اسلامي ‌به ارائة الگوي مناسب از شخصيت مرد يا زن بپردازد. اين مقاله ضمن بررسي نظريات موجود دربارة ارتباط مردان و زنان و نظرية حاکميت مردان، برابري مردان و زنان، نظرية «تفاوت»، به طرح نظرية «مکمّليت»، و ارتباط اين نظريات با سينما مي‌پردازد. سپس با بررسي شخصيت مرد در اسلام، ويژگي‌هاي مطلوب مردان را از آيات و روايات جمع‌آوري كرده است. در ادامه، به بررسي شخصيت مرد در فيلم سينمايي «تسويه حساب»، با روش «تحليل روايت» و «تحليل رمزگان» جان فيسک پرداخته شده است. هدف از اين تحقيق، بررسي ويژگي‌هاي شخصيت مرد در اسلام و تطبيق آن با فيلم سينمايي مزبور است. به نظر مي‌رسد، ويژگي‌هايي که در اين فيلم براي شخصيت مرد بيان شده، نه‌تنها با فرهنگ اسلامي مطابقت ندارد، بلکه بعکس آن است و الگو‌هاي غيرخودي در آن نقش دارد.

کليد‌واژه‌ها: اسلام، مرد، سينما، تسويه حساب، نشانه‌‌شناسي.