ارزيابي سياست‌هاي اجتماعي ـ جمعيتي سالمندي فعال در ايران و چالش‌هاي فرا رو

سال چهارم، شماره اول، زمستان 1391، ص 101 ـ 120

Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol.4, No.1, Winter 2012-13

نادر مطيع حق‌شناس*

چكيده

هرچند درحال حاضر، شمار سالمندان درصد كمتر جمعيت كشور را شامل مي‌شود، فزوني سرعت رشد اين گروه در مقايسه با رشد جمعيت کل کشور و نيز پيش‌بيني افزايش تعداد و سهم سالخوردگان (جمعيت 60 سال و بيشتر) در سال‌هاي آتي، لزوم برنامه‌ريزي آينده‌نگرانه‌اي براي کنترل مسائل اين گروه، كه شامل نيازهاي دارويي، نگه‌داري و مراقبت از آنان و... باشدع توجيه‌پذير است.

كليدواژه‌ها: سالمندي فعال، رويكرد بين نسلي، رويكرد جامعه‌محور.