ارتباط ميان رشد جمعيت و رشد اقتصادي با تأكيد بر مخارج دولت بر گروه‌هاي سني گوناگون جمعيت

سال چهارم، شماره اول، زمستان 1391، ص 81 ـ 100

Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol.4, No.1, Winter 2012-13

حسن حيدري* / رعنا اصغري يالقوزآغاجي** / سيدجمال‌الدين محسني زنوزي***

چکيده

اين نوشتار به بررسي ارتباط کوتاه‌مدت و بلندمدت ميان رشد درصد گروه‌هاي سني مختلف جمعيت و رشد اقتصادي در مدلي پويا از اقتصاد ايران مي‌پردازد؛ از همين‌رو، از رهيافت آزمون کرانه‌ها (Bound test) براي بررسي وجود ارتباط بلند‌مدت و نيز از الگوي خود‌رگرسيوني با وقفه­هاي توزيعي(ARDL) و نيز مدل تصحيح خطا (ECM) به‌ترتيب، براي تخمين ضرايب بلندمدت و کوتاه‌مدت مدل‌هاي مورد بررسي، استفاده شده است. نتايج به‌دست‌آمده از تحليل روابط و ضرايب معناداري در مدل‌ها بيانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار ميان رشد درصد جمعيت با بازة سني 15 تا 64 سال و رشد اقتصادي در ايران است.