آينده‌پژوهي تغييرات جمعيتي ايران طي دورة 1390 تا 1420

سال چهارم، شماره اول، زمستان 1391، ص 21 ـ 42

Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol.4, No.1, Winter 2012-13

محمود مشفق* / قربان حسيني**

 

چكيده

موضوع اين مقاله آينده‌شناسي جمعيت ايران است. روش تحقيق، تحليل جمعيتي و اسنادي است. جديد‌ترين پيش‌بيني‌هاي جمعيتي (2012) بخش جمعيت سازمان ملل براي كشورهاي دنيا نشان مي­دهد كه جمعيت ايران بر اساس سناريوهاي سه‌گانة سازمان ملل، يعني حد پايين، حد متوسط و حد بالا، تا سال 1420 به‌ترتيب، 7/87، 8/96 و 106 ميليون نفر خواهد شد. بر اساس سناريوي تعديل‌شده كه نويسندگان مقاله طراحي كرده‌اند، شمار جمعيت ايران تا سال 1420 به حدود 91 ميليون نفر خواهد رسيد.

نتايج به‌دست آمده نشان مي­دهد باروري زير سطح جانشيني (كمتر از1/2 فرزند زنده براي هر مادر) در ايران تداوم خواهد داشت كه اين خود لزوم برنامه‌ريزي آينده‌نگرانه را براي مديريت سالمندي در كشور روشن مي‌سازد. بهبود و استحكام بنيان خانواده و ترويج ارزش‌هاي ديني و اسلامي كه بيشتر خانواده محور هستند، به ارتقاي سطح باروري و ترميم هرم سني جمعيت كمك خواهد كرد.

كليد‌واژگان: پيش‌بيني جمعيت، نيروي كار، سالمندي، تعداد جمعيت.