منابع سازندة فرهنگ منطقة حجاز پيش از بعثت (قبيله و دين)

سال سوم، شماره چهار، پاييز 1391، ص 21 ـ 38

Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol. 3. No.4, Fall 2012

غلامرضا پرهيزكار*

چكيده

اين پژوهش در پي شناخت وضعيت فرهنگي منطقة حجاز پيش از بعثت پيامبر(ص) با توجه به شناخت منابع سازندة آن است. راهبرد روش‌شناختي براي دستيابي به منابع، مراجعه به آثار مورخان و شناسايي منابع اثر‌گذار بر فرهنگ پيش از بعثت است؛ سپس به تحليل مفهومي يا كاركردي اين منابع با توجه به اسناد تاريخي موجود مي­پردازيم تا به سازوكار عمل اين منابع دست‌يابيم. حاصل اين پژوهش دستيابي به چند منبع مهم و مؤثر در ساخت فرهنگ پيش از بعثت است. در اين نوشتار دو مورد از آن، يعني قبيله و دين و نقش آنها در ساخت فرهنگ منطقة حجاز بحث و بررسي مي‌شود.

كليدواژه‌ها: منابع سازندة فرهنگ، منطقة حجاز، عصر پيش از بعثت، قبيله، دين.