نابرابري اجتماعي از ديدگاه قرآن كريم با تأكيد بر تفسير الميزان

سال سوم، شماره سوم، تابستان 1391، صفحه 5 ـ 29

Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol. 3. No.3, Summer 2012

صادق گلستاني* / سيدحسين شرف‌الدين**

چكيده

يكي از واقعيت‌هاي اجتماعي ريشه‌دار، مشهود و اجتناب‌ناپذير هر جامعه، قشربندي و نابرابري است. جامعه‌شناسان در تبيين ‌اين موضوع ديدگاه‌هاي مختلفي ارائه كرده‌اند كه عمدتاً به دو نظرية كلان، موسوم به تضادگرايي و كاركرد‌‌گرايي ارجاع دارند. ‌اين نوشتار درصدد است كه با روشي توصيفي و تحليلي مواضع كلي قرآن كريم را در‌ اين‌باره با محوريت تفسير الميزان و ديدگاه‌هاي علّامه طباطبائي بحث و بررسي كند.

رويكرد انتقادي به برخي ديدگاه‌هاي مطرح جامعه‌شناختي و ارزيابي آنها بر پاية آموزه‌هاي قرآني، بخشي از نتايج ‌اين مطالعه است.

كليدواژه‌ها: قشربندي، نابرابري، تفاضل، كاركرد، ستيز، قدرت، منزلت، پايگاه.