مقدمه‌اي بر امكان و وجوب فلسفي تحقق دانش مديريت اسلامي نقدي بر روش‌شنا‌‌‌‌سي مدرن

سال سوم، شماره دوم، بهار 1391، صفحه 145 ـ 160
Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol. 3. No.2, Spring 2012

سيدمحمدحسين هاشميان*

چكيده

براي اثبات امكان و وجوب تحقق دانش مديريت اسلامي، راه‌هاي متخلفي وجود دارد. از جملة متقن‌ترين آنها تكيه بر آموزه‌هاي فلسفي است. اين مقاله مي‌كوشد با طرح بحث از امكان و وجوب در قلمرو فلسفة مديريت به بررسي مديريت اسلامي بپردازد. بدين‌منظور در بخش نخست به بررسي امكان تحقق دانش مديريت اسلامي در دو مقام اثبات و ثبوت پرداخته شده و در بخش دوم از رهگذر نقد روش‌شناسي اثبات‌گرا و گذر از منظومة معرفتي آن، مبتني بر رئاليسم انتقادي، از وجوب تحقق دانش مديريت اسلامي بحث شده است. در پايان مبتني بر مباني حكمت صدرايي، ضمن نقد رئاليسم انتقادي، از ظرفيت‌هاي حكمت متعاليه براي پي‌ريزي بينان روش‌شناختي دانش مديريت اسلامي به‌ميان آمده است.

كليدواژه‌ها: مديريت اسلامي، وجوب، امكان، امتناع، روش‌شناسي، اثبات‌گرايي، رئاليسم انتقادي.