روش شناسي نظرية عقلانيت طه عبدالرحمن

 

 

 

سال سوم، شماره دوم، بهار 1391، صفحه 121 ـ 143
Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol. 3. No.2, Spring 2012

هادي بيگي ملك آباد*

چكيده

عقلانيت در فلسفه، جامعه‌شناسي، اقتصاد، منطق و ساير علوم كاربردهايي دارد و هرکدام بايد به‌طور جداگانه مورد بحث قرار گيرند. دکتر طه عبدالرحمن فيلسوف و متفکر معاصر مغربي، با استفاده از دستاورد علوم جديد و با تکيه بر معارف اصيل اسلامي، نظريه عقلانيت را طرح کرده است.‌اين مقاله به روش شناسي نظرية عقلانيت وي پرداخته است. حاصل اينكه اين پژوهش ضمن اذعان به كارآيي روش تجربي و عقلانيت ابزاري در برخي عرصه‌ها آن را ناقص دانسته و انحصار عقلانيت به آن را موجب سقوط انسان مي‌داند.

كليدواژه‌ها: روش‌شناسي، منطق، عقلانيت، کنش عادي، کنش ارتقايي، کنش اکتمالي، مدرنيته