واكاوي تقريرهاي موجود از ديدگاه جمعيتي اسلام و ارائة تقريري نو براساس آيات و روايات (55)

*محمدجواد سقاي بيريا / دانش‌پژوه دکتري تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) mjbiria@iki.ac.ir
حميد آريان / دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) aryan@iki.ac.ir

چکيده
در بارة کميت جمعيت، نظريههاي گوناگوني مطرح است؛ ازجمله نظرية افزايش جمعيت، نظرية کاهش جمعيت، نظرية ثبات جمعيت و نظرية جمعيت مطلوب؛ اما ديدگاه جمعيتي اسلام، در ميان دانشمندان دانش «جمعيت‌شناسي»، پيوسته افزايشي تلقي ميشده است. ازطرفي، در بارة نظر اسلام نسبت به اين مسئله، تقريرهاي گوناگوني وجود دارد، ازجمله باروري حداکثري و جمعيت مطلوب؛ اما ميتوان فرزندآوري در حدّ توان را تقريري نو براي آن قلمداد کرد. هدف اين پژوهش، واکاوي تقريرهاي موجود از ديدگاه جمعيتي اسلام و اثبات تقرير برگزيده است. شيوة مطالعة اين پژوهش، اسنادي و روش آن اجتهادي ـ تفسيري است. مهمترين يافتة اين پژوهش، نشان ميدهد که بنابر تقرير برگزيده، هر خانواده موظف است متناسب با وضعيت سلامت خود و با درنظر گرفتن ديگر تکاليفش، در حدي که ميتواند به فرزندآوري مبادرت نمايد تا سهم خود را از نيروي جمعيتي موردنياز جامعة اسلامي تأمين نمايد. اين تقرير، علاوهبر سلامت از اشکالات وارد بر تقريرهاي «باروري حداکثري» و «جمعيت مطلوب»، با ادلهاي مستحکم پشتيباني ميشود و داراي ويژگيها و امتيازاتي است.

کليدواژه‌ها: جمعيت، ديدگاه جمعيتي اسلام، باروري حداکثري، فرزندآوري در حدّ توان، جمعيت مطلوب، کميت جمعيت، نظريههاي جمعيتي