فصل‌نامه علمي ـ پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

علوم اجتماعي رايج در جامعه ما، بدون شك علوم وارداتي است كه از آبشخور فرهنگ و مباني غيراسلامي و نوعاً غربي و سكولار تغذيه و با مسائل و راه‌كارهاي غربي عجين شده است. تلاش‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي اخير در راستاي بومي‌سازي اين رشته ـ چه رسد به اسلامي‌سازي آن ـ بسيار ناچيز و نوعاً بسيار سطحي است و اين اندك نيز نتوانسته خود را از تار و پود رويكردها و مباني مادي‌گرايانه، پوزيتويستي و سكولاريستي رها سازد. علوم اجتماعي رايج به دليل عدم پيراستگي از فرهنگ زادگاه خود، يك علوم اجتماعي باخودبيگانه است كه مسائل جامعه غربي را مسئله خود و راه‌كارها و راه‌حل‌هاي آن را، راه‌حل معضلات خويش پنداشته است.

گروه جامعه‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با هدف انتشار مقالات علمي حوزه علوم اجتماعي و جامعه‌شناسي با رويكرد اسلامي اقدام به انتشار اين نشريه نموده است. تاكنون 4 شماره از اين نشريه منتشر شده است.

رتبه علمي

علمي-پژوهشي

دوره انتشار

فصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

حميد پارسانيا

سردبير

سيد حسين شرف‌الدين

مدير اجرايي

اميرحسين نيك پور

هيئت تحريريه

نصرالله آقاجاني

استاديار دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام

حميد پارسانيا

دانشيار دانشگاه تهران

غلامرضا جمشيديها

دانشيار دانشگاه تهران

محمود رجبي

استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

سيدحسين شرف‌الدين

دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

حسين كچوييان

دانشيار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

اكبر ميرسپاه

استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

شمس‌الله مريجي

دانشيار دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام

دورنگار

025-32934483

نشاني الكترونيك

m.f.e@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

شاپا

2008-8582