ارتباط با ما

آدرس: نشاني: قم، بلوار امين، بلوار جمهوري، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(قدس)، طبقه چهارم، اداره نشريات تخصصي، دفتر نشريه

امور مشتركين: 32113474 ـ دورنگار 32934480 (025)

صندوق پستي: 186 ـ 37165

تلفن دفتر نشريه: 2113483

Email: nashrieh@qabas.net